Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

Национално Законодателство

Тук ще намерите връзки към закони и нормативни уредби от българското законодателство, разделени на закони и наредби. Включени са (за справка) връзки към отмененото законодателство (закони и наредби).

Действащо законодателство

 Отменено законодателство

Закони

 1. Търговски Закон
 2. Закон за частната охранителна дейност (в сила от 31 март 2018г.)
 3. Закон за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия
 4. Закон за дейностите по предоставяне на услуги
 5. Закон за обществените поръчки
 6. Кодекс на труда
 7. Закон за инспектиране на труда
 8. Закон за здравословни и безопасни условия на труд
 9. Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите средства
 10. Правилник за прилагане на Закона за контрол на взривните вещества, огнестрелните оръжия е боеприпасите
 11. Постановление на МС №181 от 20 Юли 2009 за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната ни сигурност - актуализирано от 2017
 12. Нова правна рамка на ЕС за защита на личните данни (прилага се от май 2018 г.)
 13. Закон за противодействие на тероризма
 14. Закон за ДАНС
 15. Закон МВР
 16. Правилник за устройството и дейността на МВР
 17. Закон за опазване на селскостопанското имущество
 18. Закон за устройство на територията
 19. Закон за военна полиция
 1. Закон за частната охранителна дейност (2004г.)
 

Наредби

 1. Наредба за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж по ЗБУТ
 2. Наредба за условията и реда за провеждане на курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие
 3. Наредба за индустриална сигурност
 4. Наредба №9 за придобиване на професията охранител
 5. Тарифа №4 за таксите, които се събипат в системата на МВР по Закона за държавните такси
 6. Наредба критична инфраструктура
 7. Наредба за структурата и организацията на работната заплата
 8. Нареба №11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
 9. Правила за видонаблюдение КЗЛД
 10. Информационно-разяснителни материали по Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защитата на данните)
 11. Наредба за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от ЗЧОД
 12. Наредба за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност
 1. НАРЕДБА № Із-2895 ОТ 15 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА, ПО КОЙТО ТЪРГОВЦИ ПО ЧЛ. 2, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ УДОСТОВЕРЯВАТ, ЧЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
 2. Наредба за общинската полиция
 3. Наредба №7 от 08 Юни 1998 за системите за физическа защита на строежите

Приложения към новите наредби по ЗЧОД

 1. Декларация по чл.4 ал2
 2. Декларация по чл.4 ал3 т.2
 3. Декларация по чл.16 ал.1 договори
 4. Заявление по чл.16 ал.1 минимални изисквания
 5. Заявление чл.14_46 промени фирма
 6. По чл.6 ал.3 удостоверяване лиценз
Начало