Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

Анализ на риска

Управлението на риска за организацията представлява процес, който е:

  • иманентно присъщ на икономическия субект;
  • осъществяван от ръководители на всички нива в организацията;
  • прилаган като първа стъпка при определянето на стратегията за равитие на организацията;
  • прилаган в цялата организация, за всяко ниво и организационна единица и включващ приемане на портфолио от мнения за риска на ниво организация;
  • предназначен да идентифицира потенциални събития, които ако настъпят ще повлияят на организационната единица, както и да управлява риска в границите на разумната склонност за предприемане на рискови действия;
  • способен да осигури разумна сигурност на ръководството на организацията.

Определението съдържа ключови, фундаментални идеи за това, как организациите и други стопански единици управляват риска и се фокусира върху постигането на цели, дефинирани от определена организационна единица, полагайки основите за определяне на ефективността на УРО.

Управлението на риска обхваща:

Съответствие на желанието за поемане на риск и стратегията за неговото управление. Ръководството взема под внимание желанието на субекта за поемане на риск при оценяване на стратегическите алтернативи, поставяйки съответни цели и разработвайки механизми за управление на свързаните с тях рискове;

  • Подобряване на процеса за взимане на решения при реагиране на рискови ситуации. УРО създава условия за сигурност при идентифицирането и подбора на алтернативни реакции при появата на рискови ситуации – избягване на риска, намаляване на риска, споделяне и приемане на риска;
  • Преодоляване на изненадите и намаляване на оперативните загуби. Икономическите субекти придобиват способност за по-добро идентифициране на потенциални събития и въвеждане в практиката на ответни действия, намалявайки изненадите и свързаните с това разходи или загуби;

Идентифициране и управление на множество рискове в цялата организация. Всяка една организация се изправя пред безброй рискове, оказващи влияние върху различни области от неговата дейност и УРО създава условия за по-ефективна реакция от нейна страна срещу взаимно свързани въздействия и за по-адекватна цялостна реакция срещу множество рискове;

  • Идентифициране на благоприятни възможности. Посредством разглеждане на цялостен набор от потенциални събития, ръководството на организацията е в състояние да идентифицира и активно реализира благоприятни възможности;

Подобряване на разпределението на инвестициите. Получаването на ясна информация за потенциалните рискове позволява на ръководството ефективно да оцени общите потребности от инвестиции и да подобри тяхното разпределение.

Начало