Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

ПОЗИЦИЯ НА ИКС ПО ПРОЕКТА ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕП ОТНОСНО ЧАСТНИТЕ ДРУЖЕСТВА В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА

ПОЗИЦИЯ

ОТНОСНО:

Проект за резолюция на Европейския парламент относно частните дружества в областта на сигурността (2016/2238(INI)), предложен за дебат и приемане в пленарното заседание на ЕП на 03.07.2017 г., в Страсбург

С приемането на въпросната резолюция в сектора на частните услуги за сигурност ще възникнат множество проблеми, както нормативни, така и от икономическа гледна точка.

Индустриален клъстер „Сигурност“ (ИКС), член на БСК, счита за неприемливо:

  1. Смесването на нормативната база относно ЧОД и ЧВОК, поради различния характер на дейностите:
  • Частните охранителни дружества (ЧОД) нямат нищо общо като дейност с частните военно охранителни компании (ЧВОК).
  • ЧОД работят на територията на съответната държава-членка, съгласно съответното национално законодателство и/или стандарти. ЧВОК не работят на териториите на съответните държави-членки и са подчинени на съвсем различни изисквания и законодателство;
  • Изискванията към ЧОД и към ЧВОК са коренно различни и от гледна точка на проучвания на персонала, обучения на персонала, изисквания към персонала, който работи в тях.
  1. ЕП да приема проект на резолюция, която противоречи на други вече приети документи, касаещи сектора на ЧОД, в т.ч. Стратегия за развитие на частната индустрия за сигурност“, както Европейската стратегия за сигурност - Security Industrial Policy Action Plan for an innovative and competitive Security Industry {SWD(2012) 233 final}.
  2. Включването едновременно на изискванията на документи на ЕК, ЕП и ООН, както и на такива на юридически лица с нестопанска цел, опериращи в частна полза:
  • Документите, определящи дейността на „Асоциацията за Международния кодекс на поведение на частните доставчици на услуги за сигурност“ - неправителствена организация, регистрирана в Швейцария, която се подчинява на законодателството на Швейцария. Същата се издържа от членски вноски, грантове и дарения, а в Устава й е записано: „Целта ( "Цел") на Асоциацията е да насърчава, управлява и контролира изпълнението на Международния кодекс за поведение на частните доставчици на услуги за сигурност (по-нататък "ICoC" или "Code") и за насърчаване на отговорно предоставяне на услуги за сигурност и зачитането на правата на човека и националното и международното право, в съответствие с Кодекса.“. Т. е това е документ, изготвен от Швейцарска асоциация (НПО) за дружествата, работещи в сферата на частните услуги за сигурност на територията на Конфедерация Швейцария, към която срещу заплащане могат да се присъединят и други асоциации и фирми. Подобен Кодекс може да се изработи във всяка от държавите-членки, в т.ч. и от българска асоциация, но ще е валиден само за България или съответната държава-членка.
  • Документа от Монтрьо  (от 17 септември 2008 г.) - първият документ с международно значение, за да се определи как международното право се прилага само за дейността на частните военни и охранителни компании (PMSCs), когато те работят в зона въоръжен на конфликт. В него се съдържа набор от добри практики, предназначени да помогнат държавите-членки да предприемат мерки на национално ниво, за да изпълнят своите задължения съгласно международното право. Република България се е присъединила към документа от Монтрьо, който „в никакъв случай не е със законови изисквания към въпросните дружества“. В Решение на МС от 19 Декември 2012 г. се посочва, че „с подкрепата за Документа се потвърждава водената от страната ни политика в подкрепа на мира и стабилността и спазването на човешките права. Той се отнася до приложимите задължения съгласно международното право и добрите практики за държави, обвързани с дейността на частни военни и охранителни компании при въоръжени конфликти, независимо че България не използва услугите на частни военни компании и компании за сигурност.

Като цяло, настоящият проект на резолюция смесва различни по своята същност стандарти, изисквания и дефиниции, като по този начин се слага знак за равенство между частните охранителни дружества и частните военно охранителни дружества, а това е неприемливо за нас.

Включването на сектора на частните услуги за сигурност в този проект на резолюция ще доведе до нормативен безпорядък, а вероятностите за нарушаването на крехкия баланс между спазване на наличното законодателство и въвличането на сектора в една непозната и неурегулирана територия на дейност, ще бъде реалност.

С оглед на изложеното изразяваме силно негативната си позиция спрямо проекта на резолюция. Считаме, че българската позиция следва да се изразява в искане за оттегляне на резолюцията или за изваждане от обхвата й на частните охранителни дружества, които съгласно класификацията на ЕВРОСТАТ са поставени в икономическа дейност „бизнес услуги“, т.е. това е вид икономическа дейност, нямаща нищо общо с дейностите на военно-охранителните дружества. Същите са описани като дейности и в изключенията на чл. 20 от Директивата за услугите.

Съгласуването на тези промени с професионалистите от сектора може да бъде само и единствено в полза на държавата, тъй като ще е гаранция за създаването на ефективно приложими норми и стандарти, в името на водещата цел – осигуряване на сигурност и безопасност за гражданите и фирмите, в унисон с европейските норми и практика

Индустриален клъстер „Сигурност“ (ИКС) е иновативно обединение на компании от сферата на частните услуги за сигурност и учебни заведения, създадено в контекста на стратегията на ЕС за клъстеризацията  и, в частност - на Стратегията за развитие на частната индустрия за сигурност, на която е базирана и част от програмата „Европа 2020“. Като такъв, в своята област ИКС се явява и първият на европейско ниво. ИКС е член на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, а изпълнителният директор на ИКС е  секретар на Комитет „Съдебна практика, сигурност и ефективност“ при Националния съвет на председателите при БСК.

На разположение сме за обсъждане и предприемане на действия.

/п/

ТАТЯНА ИВАНОВА

Изпълнителен директор на ИК „Сигурност"

 

Начало