Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

УСТАВ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР СИГУРНОСТ- ИКС; е независимо, доброволно обединение на юридически лица по смисъла на ТЗ, осъществяващи дейност в сферата на частните услуги за сигурност и съпътсващите такива, регистрирано съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и действащото към момента на учредяването законодателство.

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.

Чл.2.(1)Наименованието на Сдружението е: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР СИГУРНОСТ- ИКС наричано по долу в Устава Клъстер или Сдружението, на английски език се изписва Industrial Cluster Security ICS.
Същото използва печат с надпис посочващ името му .
Чл.З. /изм./ Седалището на Сдружението е в гр. Лом.
Чл.4. Адресът на управление на сдружението, се определя с решение на УС
Чл.5. (1) Сдружението се създава за да осъществява дейност в частна полза.
(2) Сдружението не е ограничено със срок или други прекратителни условия.


§2. Настоящия устав е приет на Учредителното събрание на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР СИГУРНОСТ, проведено на 03.02 2015 г., в гр. София и е подписан от учредителите и изменен с решение на Общото събранието на 07 ноември 2016 г.

Можете да изтеглите устава като файл от тук

Ако линка по-горе не работи пробвайте да кликнете тук

Начало