Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

Кодекс

ЕТИЧЕН КОДЕКС
На Членовете на Индустриален Клъстер Сигурност

Членовете на Клъстера, като осъзнават нуждата от правила, които да ръководят тяхното обществено, професионално и личностно поведение при осъществяване на дейности от името на тяхната общност и при взаимоотношенията помежду си и като вярват, че прилагането на тези правила ще допринесе за постигането на колективния им и индивидуален успех, приемат да изпълняват настоящия Етичен Кодекс или само Кодекс.

• Кодекса се прилага от всички Членове на Клъстера без изключение и без разлика
• Управителния съвет отговаря за изпълнението на Кодекса
• Управителния съвет задължително дава становище по сигнали за нарушения на Кодекса от Членове на Клъстера
• Общото събрание и/или Учредителите приемат, променят или допълват Кодекса. Решенията се взимат с обикновено мнозинство.
• Изпълняването на изискванията на Кодекса не е идентично със законосъобразност, а представлява „добра практика" и допълва Устава .
Основни ценности, които Партньорите се съгласяват да споделят са:
• Почтеност, отговорност и толерантност във взаимоотношенията си;
• Зачитане и взаимопомощ по отношение на собствеността, постиженията, пазарните позиции, ноу- хау, патентите и авторското право на всеки Партньор в Клъстера;
Задължения, които всеки Партньор приема за своя отговорност по този Кодекс са:
• Лоялно пазарно поведение
• Опазване на търговските тайни на Партньорите, до които са получили достъп вследствие на участието си в Клъстера
• Висока отговорност към поетите задачи и взаимодействието с Партньорите при извършване на стопанска дейност от името на Клъстера
• Равнопоставеност и сътрудничество между членовете на Клъстера при изпълнение на общите дейности
• Взаимодействие между Партньорите при обичайната им търговска дейност и отношенията им с трети страни
Доказателства за нарушение на Кодекса могат да бъдат оплаквания на членове на Клъстера или клиенти, както и извършване на мониторинг. Когато Управителния съвет е уведомен за нарушения на Кодекса, той извършва:
• Уведомява Учредителите за нарушението
• Иска от съответния партньор да отстрани нарушението и да даде гаранция за бъдещото си поведение
• В случай на продължаващо нарушение да свика извънредно общо събрание за вземане на решение за изключване на Члена на Клъстера съгласно от Устава , както и оповестяването чрез интернет страницата за решението .

Етичния кодекс можете да изтеглите като файл от тук.

Ако линка по-горе не работи пробвайте да кликнете тук.